Monthly Archives: wrzesień 2018

Ogrzewam mieszkanie, a nie planetę Wyobraź sobie miasto, w którym codziennie oddychasz czystym powietrzem. Parki i place zabaw pełne są […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Budu­jąc lub moder­ni­zu­jąc budy­nek, pro­jek­tanci i przy­szli zarządcy stają przed wybo­rem spo­sobu jego ogrze­wa­nia i zapew­nie­nia cie­płej wody. Dowiedz się, […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Często podczas pierwszych mrozów okazuje się, że nasze domy nie są na to przygotowane. Instalacja grzewcza to jeden z ważniejszych […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Bieg odbył się  na dystansach  5 lub 10 kilometrów. Sportowcy, którzy odwiedzili w niedzielę 9 września rezerwat Jata i złożyli […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Występowanie Występuje nieomal w całej Europie (na południu rzadziej, najliczniej w środkowej i wschodniej) aż po wschodnią Syberię i w […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Systemem ciepłowniczym nazywamy sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Każdy system […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja Dostawcy cie­pła sys­te­mo­wego dbają o świa­do­mość naj­młod­szych w kwe­stii eko­lo­gii. Z tego względu pro­wa­dzą dzia­ła­nia edu­ka­cyjne w przedszkolach i […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content