NOWY REGULAMIN

Zarządcy niektórych budynków podjęli decyzję o wprowadzeniu nowego regulaminu rozdziału kosztów dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody na poszczególne lokale.

Nowy regulamin wprowadza znaczne zmiany w podziale kosztów dostawy ciepła na poszczególne lokale, a także zmiany w sposobie ustalania zaliczek.

Koszty dostawy ciepła w celu centralnego ogrzewania zostaną podzielone na koszty stałe oraz koszty zmienne. Koszty stałe to koszty wynikające z mocy zamówionej, usługi przesyłowej z taryfy Dostawcy i Wytwórcy oraz opłat z tytułu eksploatacji i prowadzenia rozliczeń. Zostaną one podzielone proporcjonalnie do powierzchni lokali. Koszty zmienne to koszty wynikające ze zużycia ciepła, zostaną one dodatkowo podzielone na koszty wspólne i indywidualne. Koszty wspólne tak jak koszty stałe zostaną podzielone proporcjonalnie do powierzchni lokali, natomiast koszty indywidualne proporcjonalnie do wskazań urządzeń, a w nieruchomościach w których nie zainstalowano urządzeń proporcjonalnie do powierzchni lokali.  Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne Właściciel lub Zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozdziału kosztów dostawy ciepła na poszczególne lokale oraz  określa  procentowy udział kosztów wspólnych.

Koszt dostawy ciepła do nieruchomości w celu podgrzania wody użytkowej również zostanie podzielony na koszty stałe i zmienne. Koszty stałe dzielone będą po równo na lokale lub proporcjonalnie do zużycia wody, natomiast koszty zmienne proporcjonalnie do wskazań wodomierzy.

Według nowego regulaminie zaliczki będą ustalane indywidualnie dla każdego Odbiorcy na podstawie kosztów z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Zaliczki na poczet ogrzewania jak również na poczet podgrzania wody będą się składały z części stałej oraz zmiennej.

Schemat wyliczenia kosztu dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

Schemat wyliczenia kosztu dostawy energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody

Skip to content