OGŁOSZENIE – Wynajem lokalu ul. Kochanowskiego 16A, w Puławach z przeznaczeniem na: prowadzenie działalności handlowej lub prowadzenie usług.

OPEC Sp. z o. o. w Puławach  zaprasza do składania ofert:

Wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 96,38 m²,  znajdującego się w budynku przy ul. Kochanowskiego 16A w Puławach.

W ofercie należy podać stawkę czynszu netto za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, wywóz nieczystości, wodę i kanalizację, energię elektryczną). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat z możliwością trzy miesięcznego wypowiedzenia. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS.

Oferta winna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta oraz nazwę i adres firmy,
  2. oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni,
  3. oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu,
  4. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej.

Oferty należy złożyć do dnia 16 lutego 2022 roku do godz. 10.00 w sekretariacie – OPEC Sp. z o. o.  ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy, w zaklejonej kopercie, zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kochanowskiego 16A”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2022 r. o godz. 10:15 , w Sali konferencyjnej, ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 81 450 2040.

Skip to content