CENA CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ

OPEC Sp. z o.o. informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz.U. 2022 poz.1967. Uprawnieni odbiorcy ciepła są zobowiązani do złożenia w terminie
do 11 października 2022 r. oświadczenia zgodnie ze wzorem  określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku
z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1975).

Oświadczenia należy składać na adres:

OPEC Sp. z o.o.   24-100 Puławy ul. Izabelli 6 lub mailowo sekretariat@opec.pulawy.pl

Złożone oświadczenie uprawnia odbiorcę do stosowania wobec niego ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą jeżeli jest ona niższa od ceny wytwarzania ciepła wynikającej z taryfy producenta ciepła.

System rekompensat obowiązuje od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Do pobrania:

Ustawa z dnia 15 września 2022r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu

Skip to content