Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom wymienionym w ustawie (stan prawny na dzień 31 sierpnia 2011).
Sposób jego przyznania i weryfikacji danych opisują rozporządzenia (stan prawny na dzień 31 sierpnia 2011).
Wniosek oraz wymienione w nim niezbędne zaświadczenia (wzory znajdują się w zakładce dokumenty oraz poniżej) o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z wymienionymi załącznikami uprawniona do tego osoba powinna złożyć w Urzędzie Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 w Oddziale Spraw Lokalowych pok. 11,12 (parter), tel. 81 880 45 78. Złożenie i rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne.
Postępowanie o przyznanie dodatku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub odmowie jego przyznania.
Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy. Średni termin załatwienia sprawy w Urzędzie wynosi około 14 dni. Decyzję w sprawie dodatku mieszkaniowego można odebrać osobiście w terminie uzgodnionym z pracownikiem Urzędu. W innych przypadkach zostaje ona wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji wnioskodawcy  przysługuje prawo odwołania w formie pisemnej  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Puławy. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wypłaty dodatku mieszkaniowego. Odwołanie należy składać w Urzędzie Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, Punkt Obsługi Interesanta, pok.1

 

Dokumenty niezbędne dla Urzędu Miasta Puławy:

Skip to content