Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych , umowy Spółki oraz Regulaminu.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki pod względem legalności, celowości i zgodności oraz zabezpieczenia interesów Wspólnika.

Skład Rady Nadzorczej Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spókka  z ograniczoną odpowiedzialnością  w Puławach powołanej na lata 2015 – 2018:
1.Tadeusz Kaliszczak – Przewodniczący.
2. Piotr Przeździecki – Wiceprzewodniczący.
3. Katarzyna Galus – członek.
4. Katarzyna Woszczyk – członek.
5. Marek Ceckiewicz – członek.
Rada Nadzorcza została powołana  Uchwałą Wspólnika Założyciela jednoosobowej Spółki gminy Miasto Puławy pod firmą: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach z dnia 1 lipca 2015r.

Powołani do składu Rady Nadzorczej OPEC Sp. z o.o. w Puławach przez Wspólnika jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Puławy zgodnie z w/w uchwałą :
1. Katarzyna Galus .
2.Tadeusz Kaliszczak.
3. Marek Ceckiewicz.

Powołanymi do składu Rady Nadzorczej  OPEC Sp. z o.o. w Puławach spośród załogi w wyniku tajnego głosowania :
1. Katarzyna Woszczyk.
2. Piotr Przeździecki.