Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych , umowy Spółki oraz Regulaminu.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki pod względem legalności, celowości i zgodności oraz zabezpieczenia interesów Wspólnika.

Skład Rady Nadzorczej Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  w Puławach powołanej na lata 2018 – 2021:
1. Zbigniew Mazurek – Przewodniczący.
2. Katarzyna Galus – Wiceprzewodniczący.
3. Katarzyna Woszczyk – Sekretarz.
4. Tadeusz Kaliszczak – Członek.
5. Wojciech Kucharski – Członek.
Rada Nadzorcza została powołana  Uchwałą Wspólnika Założyciela jednoosobowej Spółki gminy Miasto Puławy pod firmą: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach z dnia 1 lipca 2018r.

Powołani do składu Rady Nadzorczej OPEC Sp. z o.o. w Puławach przez Wspólnika jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Puławy zgodnie z w/w uchwałą :
1. Katarzyna Galus .
2.Tadeusz Kaliszczak.
3. Zbigniew Mazurek.

Powołanymi do składu Rady Nadzorczej  OPEC Sp. z o.o. w Puławach spośród załogi w wyniku tajnego głosowania :
1. Katarzyna Woszczyk.
2. Wojciech Kucharski.