Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Zarząd OPEC Sp. z o.o. w Puławach

Zarząd OPEC Sp. z o.o. w Puławach

Zarząd jest organem statutowym Spółki OPEC Sp. z o.o. w Puławach i działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Umowy Spółki i Regulaminu Zarządu.
Do zadań Zarządu należy zarządzanie majątkiem i sprawami spółki.
Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.

Skład Zarządu OPEC SP. z o.o. w Puławach:

Prezes Zarządu

Ryszard Jabłoński – Absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. W OPEC Sp. z o.o.  w Puławach  zatrudniony od 15 czerwca 1992 r. Od 1 września 1992 roku na stanowisku Prezesa Zarządu.