Informacja dotycząca wypełniania dyspozycji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2015 poz. 478)

Wypełniając dyspozycję ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2015 poz. 478) artykuł 116 punkt 13 : Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła w danej sieci ciepłowniczej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego, publikuje na swojej stronie internetowej informację dotyczącą procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w poprzednim roku kalendarzowym.

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH INFORMUJE, ŻE PROCENTOWY UDZIAŁ CIEPŁA WYTWORZONEGO Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, CIEPŁA Z INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW ORAZ CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH, W ŁĄCZNEJ ILOŚCI CIEPŁA DOSTARCZONEGO DO TEJ SIECI W 2016 ROKU  WYNOSI 0,3 PROCENTA.
Skip to content