Informacja dla odbiorców indywidualnych w budynkach wielorodzinnych rozliczanych za ogrzewanie i podgrzanie wody przez Spółkę OPEC

Szanowni Państwo, sezon grzewczy 2016/2017 z uwagi na występujące warunki atmosferyczne oraz długi czas trwania sezonu grzewczego (sezon grzewczy 2016/2017 rozpoczął się 19 września 2016 r. a zakończył się 15 maja 2017 r.) był dla Państwa kosztów ogrzewania niekorzystny.

Budynki w Puławach zużyły o 11,1% więcej ciepła w porównaniu do sezonu poprzedniego.

Ustalone w latach poprzednich przez OPEC stawki zaliczkowych opłat i naliczone według tych stawek opłaty zaliczkowe nie wystarczyły w niektórych budynkach do pokrycia rzeczywistych kosztów dostawy ciepła. Dlatego dla niektórych budynków rozliczanych ryczałtowo według powierzchni mieszkalnej (dla budynków bez podzielników kosztów) w naliczeniu kosztów ogrzewania w okresie rozliczeniowym 1.06.2016 r. ÷ 31.05.2017 r. występują niedopłaty.

Aby w rozliczeniu sezonu grzewczego 2017/2018 uniknąć niedopłat zmuszeni jesteśmy od 1 lipca 2017 roku skorygować stawki zaliczkowej opłaty za ogrzewanie.

W tej grupie budynków (70 szt.) stawka zaliczkowej opłaty za ogrzewanie rośnie dla 36 budynków, dla 6 budynków maleje, a dla 28 pozostaje bez zmian.

Jeśli chodzi o rozliczenie kosztów podgrzania wody to korekta stawek zaliczkowych opłat następuje w wyniku  wyliczenia rzeczywistego kosztu podgrzania 1m3 w danym budynku w okresie rozliczeniowym 1.06.2016 r. do 31.05.2017 r. i porównaniu tego kosztu z ustaloną przez OPEC w roku poprzednim stawką zaliczkowej opłaty.

W tej grupie budynków (70 szt.) w 9 budynkach następuje wzrost stawki opłaty zaliczkowej, dla 21 budynków następuje obniżenie stawki, zaś dla 40 budynków stawki zaliczkowej opłaty za podgrzanie wody pozostają bez zmian.

Informuję Państwa, że wyznaczona dla Państwa opłata zaliczkowa za podgrzanie wody wynikać będzie z wymienionej wcześniej stawki zaliczkowej opłaty za podgrzanie wody i średniego miesięcznego zużycia ciepłej wody w Państwa mieszkaniu w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Podobna sytuacja występuje w budynkach rozliczanych według zużycia (z podzielnikami kosztów i licznikami mieszkaniowymi). Takich budynków w których OPEC prowadzi indywidualne rozliczenia jest 277.

Dla części tych budynków opłaty zaliczkowe ustalone przez OPEC według stawki opłaty zaliczkowej za ogrzewanie 1m2 i powierzchni mieszkania nie wystarczyły by w okresie rozliczeniowym 1.07.2016 r. ÷ 30.06.2017 r. pokryły rzeczywistych kosztów dostarczonego  w okresie rozliczeniowym ciepła.

Sytuacja ta w sposób oczywisty pogorszy wyniki rozliczeń kosztów ogrzewania sezonu 2016/2017.

Należy liczyć się z tym, że w rozliczeniu które mieszkańcy tych budynków otrzymają w m-cu październiku 2017 r., wystąpią mniejsze nadpłaty (dotyczy to mieszkań o małym zużyciu ciepła), wystąpi mniej mieszkań z nadpłatami, a dla mieszkań o dużym zużyciu ciepła niedopłaty mogą być większe.

Aby poprawić tą sytuację dla 119 budynków korygujemy od 1 lipca 2017 roku stawki zaliczkowych opłat za ogrzewanie w górę, dla 21 budynków  stawki obniżamy, a dla 137 stawki pozostają bez zmian.

Informujemy Państwa, że w uzgodnieniu z zarządem Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w rozliczeniu kosztów podgrzania wody budynków PSM począwszy od sezonu rozliczeniowego 1.07.2017 r. ÷ 30.06.2018 r. wprowadzone zostają do rozliczeń tzw. koszty stałe w wysokości 40% kosztów całkowitych. Oznacza to , ze 40% kosztów podgrzania wody w okresie rozliczeniowym zostanie rozliczone na każde mieszkanie niezależnie od zużycia wody, natomiast pozostałe 60% kosztów podgrzania wody zostanie rozliczone według zużycia wody w każdym mieszkaniu.

Należy zaznaczyć, że ta zmiana wprowadzona została na liczne sygnały otrzymane od mieszkańców. Jest to zmiana logiczna , zrozumiała i sprawiedliwa.

Gotowość natychmiastowego poboru ciepłej wody w mieszkaniu uzyskiwana dzięki ciągłej cyrkulacji ciepłej wody w budynku, jest świadczona dla wszystkich mieszkań niezależnie od zużycia ciepłej wody.

W dotychczasowym systemie rozliczeń tylko według zużycia  wody, mieszkańcy zużywający bardzo mało wody za gotowość natychmiastowego jej pobrania, praktycznie nie płacili.

Wprowadzona zmiana wymusza na OPEC ustalenie nowych opłat zaliczkowych za podgrzanie wody.

Nowa stawka opłaty zaliczkowej za podgrzanie wody składać się będzie ze stawki opłaty stałej (zł/mieszkanie) i stawki opłaty zmiennej (zł/m3).

Informację o nowych stawkach zaliczkowych opłat za ogrzewanie i podgrzanie wody wraz z wysokością opłat zaliczkowych otrzymają Państwo w swoich euroskrzynkach w terminie do 31.07.2017 roku.

 

Prezes Zarządu

Ryszard Jabłoński

Skip to content