Koszty stałe w rozliczeniu kosztów podgrzania wody, czy jest to tylko wymysł OPEC-u?

        Spółka OPEC w ostatnim tygodniu lipca poinformowała mieszkańców budynków Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o ustaleniu o nowych obowiązujących od 1 lipca 2017 roku t.j. od nowego okresu rozliczeniowego należnych miesięcznych zaliczkowych opłat za podgrzanie wody.
Nowe należne zaliczkowe opłaty składają się z dwóch pozycji z:
–  części stałej w jednakowej wysokości dla wszystkich mieszkań w budynku,
– części zmiennej wynikającej ze średniego zużycia wody w mieszkaniu i stawki zaliczkowej opłaty zmiennej za podgrzanie wody ustalonej dla danego budynku.
Nowe zależne zaliczkowe opłaty ustalone przez OPEC od 1 lipca 2017 r. dostosowują ich wysokość do nowego sposobu rozliczenia kosztów podgrzania wody w budynku na poszczególne lokale.
Według nowego sposobu rozliczenia kosztów, który przez OPEC będzie zastosowany w 2018 roku, a dotyczył będzie okresu rozliczeniowego 1.07.2017 ÷ 30.06.2018, koszty całkowite podgrzania wody w budynku zostaną podzielone w proporcji 40% / 60% na koszty stałe i zmienne.
Koszty stałe (40% kosztów całkowitych podgrzania wody w budynku) zostaną podzielone równo na wszystkie mieszkania.
Koszty zmienne (60% kosztów całkowitych podgrzania wody w budynku) zostaną podzielone według zużycia wody w każdym mieszkaniu.
Nowy sposób rozdziału kosztów podgrzania wody dostosowuje opłaty za podgrzanie wody do stanu rzeczywistego powstawania kosztów podgrzania wody.
Koszty podgrzania wody składają się z:
–  ilości ciepła zużytego na podgrzanie wody i ceny ciepła oraz,
–  ilości ciepła zużytego na podgrzanie wody cyrkulacyjnej w budynku i ceny ciepła.
Za ciepło zużyte w budynku na podgrzanie wody cyrkulacyjnej w budynku, która cyrkuluje po to, by w kranie natychmiast po jego odkręceniu pojawiła się ciepła woda, powinni płacić wszyscy mieszkańcy niezależnie od tego czy zużywają mało, dużo czy też nie zużywają wcale wody.
Dlatego wprowadzono do rozliczeń koszty stałe.
Decyzję tę podjęły Zarządy PSM i Spółki OPEC odpowiadając na liczne reklamacje i uwagi dotyczące niesprawiedliwego sposobu rozdziału kosztów podgrzania wody na poszczególne lokale.
Nie jest to więc wymysł Spółki OPEC, lecz uznanie słusznych reklamacji odbiorców ciepła.
By o tym przekonać odbiorców ciepła pozwalam sobie zacytować fragment pisma, który skierował do nas w lutym 2017 r. jeden z mieszkańców z ul. Norwida.

Cytuję dosłownie:
Sposób rozliczania kosztów podgrzania wody wprowadzony przez Państwa w „Regulaminie rozdziału…” jest archaiczny i niesprawiedliwy, gdyż tylko lokatorzy korzystający z ciepłej wody ponoszą koszty jej przygotowania i eksploatacji węzła cieplnego. Mówiąc prostym językiem, OPEC jest zobowiązany do przygotowania cieplej wody w węźle znajdującym się w budynku w taki sposób, żeby każdy odbiorca mógł korzystać z niej natychmiast po odkręceniu „kranu” w swoim lokalu. Odbiorcy cieplej wody płacą za ciepło wykorzystane do podgrzania wody zużytej przez niego, to są koszty tzw. zmienne, których wysokość zależy od ilości zużytej wody oraz za ciepło wykorzystane do podgrzania wody cyrkulacyjnej, to są tzw. koszty stałe, które nie zależą od zużycia ciepłej wody przez odbiorców. „Regulamin rozdziału…” jest tak fatalnie skonstruowany, a dokładnie sposób rozliczania na poszczególne lokale kosztów całkowitych, że do rozliczenia kosztów podgrzania wody w lokalach przyjmuje się ilość m3 ciepłej wody zużytej przez mieszkańców tych lokali. Tak więc koszty stałe, czyli koszty ciepła wykorzystane do podgrzania wody cyrkulacyjnej w całości ponoszą tylko ci użytkownicy, którzy zużywają ciepłą wodę i im więcej m3 tej wody zużyją, tym więcej w opłacie za nią jest kosztów stałych, kosztów, których ciężar powinni ponosić użytkownicy wszystkich lokali, bez względu na to czy zużywają wodę ciepłą czy nie. Jasno z tego wynika, że opłata za zużycie ciepłej wody powinna składać się z dwóch części: pierwsza to opłata za tzw. gotowość natychmiastowego pobrania podgrzania wody, którą OPEC świadczy dla wszystkich lokatorów i ta opłata zależałaby od powierzchni mieszkania, druga to opłata za ciepło wykorzystane do podgrzania wody zużytej przez nich, tą część opłaty byłaby uzależniona byłaby od ilości m3 zużytej ciepłej wody. I wtedy nie dochodziłoby do paradoksu polegającego na tym, że im mniej wody w bloku zużywają jej lokatorzy tym więcej za jej podgrzanie płacą.

Była to jedna z licznych reklamacji w tej sprawie, którą Spółka OPEC uznała za słuszną i logiczną.
Podjęliśmy więc rozmowy z Zarządem PSM.
W dniu 26 maja 2017 r. została podpisana notatka służbowa w tej sprawie i opracowany został Aneks do Regulaminu rozliczeń, który wprowadza koszty stałe w rozliczeniu kosztów podgrzania wody.

                                                                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                                                               Ryszard Jabłoński

Skip to content