Ogranicz smog w mieście

Jak ograniczyć smog?

Jak wska­zują dane Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska – naj­więk­szym wytwórcą szko­dli­wych sub­stan­cji są indy­wi­du­alne źró­dła cie­pła. Zatem naj­lep­szym spo­so­bem na likwi­da­cję niskiej emi­sji i smogu w mia­stach jest ogra­ni­cze­nie zanie­czysz­czeń pocho­dzą­cych z przy­do­mo­wych pale­nisk w cen­trach miast. Naj­wy­god­niej­szym roz­wią­za­niem, z punktu widze­nia użyt­kow­nika, na zastą­pie­nie dotych­cza­so­wego spo­sobu na cie­pło, jest podłą­cze­nie budynku do sieci cie­płowniczej i ogrze­wa­nie miesz­ka­nia cie­płem sys­te­mo­wym. Oczy­wi­ście tam gdzie jest to moż­liwe i eko­no­micz­nie uza­sad­nione. Jed­no­cze­śnie należy wspie­rać pro­duk­cję cie­pła i prądu w jed­nym pro­ce­sie, tzw. koge­ne­ra­cji. Dzięki temu pozbę­dziemy się źró­deł emi­sji zanie­czysz­czeń w mia­stach, wyko­rzy­stamy opty­mal­nie natu­ralne zasoby, np.: węgiel (20 proc. mniej­sze zuży­cie) i oszczę­dzimy planetę (30 proc. mniej emi­sji CO2). Pro­duk­cja ta moż­liwa jest także w opar­ciu o gaz oraz bio­masę..

Więcej na 

 

Skip to content