Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach, ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy (zwanej dalej: ADO)

Dane kontaktowe
ADO wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie, adres jak powyżej lub mailowo iod@opec.pulawy.pl

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) – c) RODO w celu świadczenia naszych usług a także wykonania ciążących na ADO obowiązków prawnych, dochodzenia roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, archiwizacji, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy.

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji oraz przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody.

Prawo wniesienia skargi
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wymogi dotyczące podania danych osobowych
W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Pani/Pana z OPEC Sp. z o. o. umowy o świadczenie usług oferowanych przez OPEC Sp. z o. o. oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez OPEC Sp. z o. o. ciążącego na niej obowiązku prawnego – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcia umowy na świadczenie usług. W pozostałym zakresie podanie przez Pani/Pana dane osobowe są dobrowolne.

Zautomatyzowanie podejmowania decyzji
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowaniu (profilowaniu).

Skip to content