Czego Jaś się nauczy to Jan będzie umiał.

Edukacja

Dostawcy cie­pła sys­te­mo­wego dbają o świa­do­mość naj­młod­szych w kwe­stii eko­lo­gii. Z tego względu pro­wa­dzą dzia­ła­nia edu­ka­cyjne w przedszkolach i szko­łach pod­sta­wo­wych pro­wa­dząc tzw. „Lek­cje cie­pła”. Pod­czas zajęć malu­chy dowia­dują się, w jaki spo­sób powstaje cie­pło oraz jak w niego korzy­stać mądrze. Poma­gają w tym ksią­żeczki edu­ka­cyjne z serii „Czer­wony Kap­tu­rek w mie­ście”. To ciąg dal­szy zna­nej histo­rii, w któ­rym Czer­wony Kap­tu­rek razem z bab­cią i mamą decy­dują się na wypro­wadzkę z nie­bez­piecz­nego lasu, by zamiesz­kać na osie­dlu. Bab­cia nie musi już nosić drewna na opał, bo korzy­sta z cie­pła sys­te­mo­wego, a wnuczka może czę­ściej odwie­dzać bab­cię, któ­rej towa­rzy­szy zacza­ro­wany kot Klu­cha, obja­śnia­jący dziew­czynce skąd cie­pło bie­rze się w kalo­ry­fe­rach oraz jak z niego korzy­stać, by się nie mar­no­wało.

Może już wkrótce w Puławach?

Skip to content