Porównanie sposobów na ciepło

Budu­jąc lub moder­ni­zu­jąc budy­nek, pro­jek­tanci i przy­szli zarządcy stają przed wybo­rem spo­sobu jego ogrze­wa­nia i zapew­nie­nia cie­płej wody. Dowiedz się, jakie ist­nieją moż­li­wo­ści oraz jakie są wady i zalety róż­nych rozwią­zań.

Ogrzewanie gazowe
Cie­pło z gazu ziem­nego powstaje w wyniku spa­la­nia tego nośnika w urzą­dze­niach grzew­czych, czyli kotłach gazo­wych, zlo­ka­li­zo­wa­nych naj­czę­ściej w piw­nicy lub na pod­da­szu budynku. Nowo­cze­sne urzą­dze­nia grzew­cze są bez­pieczne dla użyt­kow­ni­ków, ale aby zagwa­ran­to­wać ocze­ki­wany poziom bez­pie­czeń­stwa trzeba pamię­tać o ich sta­łych i obo­wiąz­ko­wych prze­glą­dach oraz ser­wi­so­wa­niu. Dostęp­ność tego spo­sobu ogrze­wa­nia uza­leż­niona jest od roz­woju sieci gazo­wych, które w mia­stach roz­ra­stają się sys­te­ma­tycz­nie wraz z roz­wo­jem budow­nic­twa. W ostat­nich latach ceny gazu cha­rak­te­ry­zują się sporą dyna­miką cenową – na prze­strzeni lat 2005-2012 ceny gazu wzro­sły o ponad 82%.

Ogrze­wa­nie elek­tryczne

Więcej 

Skip to content