Wpływ smogu na zdrowie

Co nas truje?

Naj­bar­dziej szko­dli­wymi sub­stan­cjami powsta­jącymi w wyniku dzia­łal­no­ści czło­wieka są:
  • bezno(a)piren: wodorotle­nek aro­ma­tyczny powsta­jący w wyniku nie­efek­tyw­nego spa­la­nia węgla oraz drewna – posiada silne wła­ści­wo­ści rako­twór­cze. Udo­wod­niony jest także jego nie­ko­rzystny wpływ (wraz z pyłem PM2,5) na zdrowie nowo­rodków;
  • pyły zawie­szone: PM10 to zanie­czysz­cze­nia pię­cio­krot­nie mniej­sze od śred­nicy ludz­kiego włosa, to także wszel­kiego rodzaju kurze. PM2,5 są dwu­dzie­sto­krot­nie mniej­sze od śred­nicy włosa i pocho­dzą główne z pro­cesów spa­la­nia. Oba rodzaje pyłów prze­ni­kają do orga­ni­zmu poprzez płuca, a najmniej­sze z nich również przez układ krwio­no­śny. Powo­dują wszel­kie cho­roby dróg odde­cho­wych, także pylicę, nowo­twory, astmy, aler­gie, cho­roby naczy­niowe i ser­cowe. Nie­ko­rzyst­nie wpły­wają na układ ner­wowy i roz­rod­czy. Powo­dują podraż­nie­nia ślu­zówki i naskórka.
  • tle­nek węgla: powstaje w wyniku nie­cał­ko­wi­tego spa­la­nia węgla (niska tem­pe­ra­tura spa­la­nia) lub uży­wa­nia paliwa o gor­szych para­me­trach jako­ści. Wdy­chany powo­duje silne zatru­cie, a nie­kiedy pro­wa­dzić może do śmierci.
  • tlenki azotu: są jedną z głów­nych przy­czyn powsta­wa­nia smogu i „uła­twiają” wdy­cha­nie bezno(a)pirenu oraz pyłów. Tle­nek azotu potrafi także znacz­nie obni­żyć odpor­ność orga­ni­zmu na cho­roby bak­te­ryjne oraz wywo­łać podraż­nie­nia dróg odde­cho­wych.

Kliknij 

Skip to content