Zasady rozliczeń w obrocie ciepłem

            Niniejsza informacja ma na celu przybliżyć Państwu podstawowe zasady stosowane w rozliczeniach za ciepło dostarczane do Państwa  mieszkania/nieruchomości przez nasze przedsiębiorstwo dla celów ogrzewania i podgrzania wody.

WYTWÓRCĄ   ciepła sprzedawanego przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością w Puławach  jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Zakupione przez OPEC Sp. z o.o. ciepło przesyłane jest w postaci gorącej wody (temperatura jest zmienna,
zależy od temperatury zewnętrznej i wynosi maksymalnie 135°C) siecią ciepłowniczą o długości około 69 km do poszczególnych węzłów cieplnych.

W węzłach cieplnych zachodzi transformacja nośnika ciepła o wysokich parametrach (ciśnienie
i temperatura) na niskie parametry pozwalające na bezpieczne wprowadzenie gorącej wody do instalacji wewnątrz budynku. Parametry te są ustalane automatycznie w zależności od aktualnej temperatury na zewnątrz budynku.

ZASADY ROZLICZEŃ W OBROCIE CIEPŁEM REGULUJE USTAWA „PRAWO ENERGETYCZNE”
WRAZ Z ROZPORZĄDZENIAMI

W myśl ustawy opłaty za dostarczone ciepło wylicza się stosując ceny i stawki zawarte w taryfach: WYTWÓRCY tj. Grupy Azoty Z.A. „Puławy” S.A. i DOSTAWCY tj. OPEC Sp. z o.o.

Ceny i stawki opłat zatwierdzane są przez Urząd Regulacji Energetyki i publikowane są jako tzw. taryfy dla ciepła na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

Taryfa Grupy Azoty Z.A. „Puławy” S.A.  zawiera następujące ceny i stawki opłat:

  • cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW/m-c.],
  • cena ciepła [zł/GJ],
  • stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/m-c],
  • stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ].

 

W taryfie OPEC Sp. z o.o. odbiorców ciepła dzieli się na grupy uwzględniając rodzaj nośnika i miejsce dostarczania ciepła:

GRUPA PG1 To odbiorcy pobierający ciepło w postaci wody gorącej o wysokich parametrach (135/65°C). Właścicielem węzła jest odbiorca.
GRUPA PG2 To odbiorcy pobierający ciepło w postaci wody gorącej o niskich parametrach (80/55°C). Węzeł cieplny obsługuje jeden budynek. Właścicielem węzła jest OPEC Sp. z o.o.
GRUPA PG3 To odbiorcy pobierający ciepło w postaci wody gorącej o niskich parametrach (80/55°C). Węzeł cieplny obsługuje więcej niż jeden budynek. Właścicielem węzła i sieci niskich parametrów jest
OPEC Sp. z o.o.

 

Dla opisanych powyżej grup taryfa zawiera następujące stawki:

  • stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/m-c]
  • stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]

 

UWAGA !
Stawki opłat za usługi przesyłowe występują w taryfie Grupy Azoty Z.A. „Puławy” S.A. i OPEC Sp. z o.o.  gdyż ciepło przesyłane jest siecią częściowo będącą własnością Grupy Azoty  Z.A. „Puławy” S.A. (ok. 2 km),
a częściowo OPEC Sp. z o.o. (ok. 69 km).

Opłata za ciepło dostarczone do budynku to suma wszystkich opłat związanych z dostawą ciepła wyliczanych jako iloczyn ceny lub stawki z taryfy i odpowiednio zamówionej mocy cieplnej lub ilości dostarczonego ciepła.

Zarządca lub właściciel budynku na podstawie projektu technicznego lub wyliczeń z audytu energetycznego zamawia moc cieplną  w OPEC SP. z o.o. na okres  co najmniej  12 miesięcy. W oparciu o moc zamówioną  wszystkich Odbiorców przyłączonych do sieci miejskiej, OPEC zamawia moc u Wytwórcy tj. Grupa Azoty Z.A. „Puławy” S.A.

Ilość dostarczonego  do budynku ciepła ustala się na podstawie wskazań licznika ciepła.

Dla kilku Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych np. PSM, SM „POWIŚLE”, SM „POŁUDNIE” Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” itp., OPEC Sp. z o.o. świadczy dodatkową usługę, polegającą na prowadzeniu rozliczeń za ciepło bezpośrednio z mieszkańcami. Szczegółowo zasady tych rozliczeń opisane są w „Regulaminach rozdziału kosztów dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody na poszczególne lokale”. Regulamin zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, wprowadza Zarządca lub właściciel budynku. Dla każdego mieszkańca OPEC Sp. z o.o. prowadzi konto analityczne finansowe na którym rejestrowane są wpłaty, należne miesięczne zaliczki oraz saldo konta. Podstawowym założeniem do rozliczeń jest zasada, że mieszkańcy ponoszą wszystkie koszty związane z dostawą ciepła do ich budynku. Przez 12 miesięcy w roku wnoszą opłaty zaliczkowe, które podlegają rozliczeniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Rozliczenie polega na porównaniu kosztu ogrzewania i podgrzania wody dla mieszkania wyliczonego w sposób opisany w „Regulaminach rozdziału kosztów dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody na poszczególne lokale” z sumą należnych opłat zaliczkowych. Regulaminy w oparciu o które są prowadzone bezpośrednie rozliczenia za ciepło  dostępne są u Zarządców budynku.

 

Skip to content