Modernizacja sieci ciepłowniczej i likwidacja węzła grupowego

W 2019 roku Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach podpisała umowę na dotację i pożyczkę w celu  realizacji  projektu inwestycyjnego  pt. „Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidację  węzła grupowego w mieście Puławy”. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie około 5 600 000,00 PLN brutto. Źródłem unijnej dotacji dla projektu jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Spółka uzyska dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1 705 045,00 PLN.  Na realizację całego projektu dodatkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  przeznaczy 2 273 657,00 PLN ze środków krajowych w formie preferencyjnej pożyczki. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki. Projekt inwestycyjny  został podzielony na dwa zadania. Pierwszym zadaniem było wybudowanie sieci ciepłowniczej o długości 0,865 km wraz z przyłączem do nowej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lubelskiej. Obecnie realizowane jest drugie zadanie projektu inwestycyjnego. Celem drugiego zadnia jest  modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Wróblewskiego oraz przyszłoroczna modernizacja sieci w obrębie ulic Kraszewskiego i Słowackiego.  Na osiedlu Wróblewskiego w miejsce węzła grupowego powstało 20  nowoczesnych węzłów indywidualnych oraz została przebudowana sieć na długości około 0,7 km. Węzły indywidualne powstały w budynkach wielolokalowych znajdujących się przy ulicy: Wróblewskiego 16A, 16B, 16C, 16D, 14, 12, 12A, 10, 10A, 10B oraz Kusocińskiego 7, 5, 5A, 3, 3A, 1, 1A.
W budynku przy ulicy  Wróblewskiego 16D powstały 3 węzły indywidualne dla lokali  oraz 1 węzeł indywidualny dla mieszkań.

Natomiast w miejsce węzła grupowego znajdującego się w budynku przy ulicy Kraszewskiego 7 powstaną 4 węzły indywidualne i zostanie zmodernizowana sieć na długości 0,041 km. Węzły indywidualne powstaną w budynkach: Kraszewskiego 5 i 7 oraz Słowackiego 20 i 22.

Prace nad projektem na osiedlu Wróblewskiego  rozpoczęły się na początku  stycznia 2021 roku, kiedy to pracownicy firmy OPEC przystąpili do prac związanych z prefabrykacją węzłów cieplnych. 10 maja 2021 roku Spółka  przystąpiła do prac w terenie. Stare rury w izolacji z waty szklanej zastąpiono nowoczesnymi rurami preizolowanymi. System preizolowanych rur to izolacja z pianki poliuretanowej, która w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła.

Prace  prowadzone były głównie metodą otwartego wykopu. Pod ulicami wymiany dokonano  metodą bezwykopową, zamiana rur została wykonana przy wykorzystaniu istniejących  tras sieci kanałowej. Dzięki temu nawierzchnia nie  została naruszona, a prace nie wymagały zatrzymania ruchu na drogach. Roboty branżowe Spółka wykonała własnymi siłami, posiada wykwalifikowanych  pracowników zatem nie było konieczności zlecania prac podwykonawcom. W pracach brało udział około 30 pracowników firmy OPEC Sp. z o.o. W miejsce usuniętej roślinności zostaną  wykonane nasadzenia kompensacyjne. Prace związane z nowymi nasadzeniami wykonają w październiku pracownicy Spółki.

Wykonanie projektu inwestycyjnego pozwoli na :

  • redukcję emisji pyłów – 0,01 Mg w ciągu roku,
  •  spadek emisji gazów cieplarnianych – ok. 260,00 tony równoważnika CO2 w ciągu  roku,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowane na poziomie ok. 3 002,00 GJ w ciągu roku.

 

Dodatkowe korzyści  wynikające z realizacji tego projektu to: poprawa jakości, bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do odbiorców, wyeliminowanie awaryjności węzła poprzez zastosowanie innowacyjnych węzłów indywidualnych, indywidualna regulacja temperatury centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla budynku, wyposażenie węzłów w telemetrię, która umożliwi  zdalne zarządzanie parametrami węzła cieplnego. Ponadto opłaty za ciepło dostarczane do budynków  wyposażonych w węzły indywidualne będą naliczane w oparciu o ceny i stawki  z taryfy PG2. Są one niższe niż dla odbiorców zasilanych z węzła grupowego.

 

 

 

 

Następny