Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom wymienionym w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych tj.:

  • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu
    mieszkalnego
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność
    i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1) 35 m2 – dla 1 osoby;
2) 40 m2 – dla 2 osób;
3) 45 m2 – dla 3 osób;
4) 55 m2 – dla 4 osób;
5) 65 m2 – dla 5 osób;
6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza
normatywnej powierzchni o więcej niż:
1) 30% albo
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, (o którym mowa w art. 2 ust. 1), jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1) jednoosobowym – 40%,
2) wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek oraz wymienione w nim niezbędne zaświadczenia o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z wymienionymi załącznikami uprawniona do tego osoba powinna złożyć w Urzędzie Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 w Oddziale Spraw Lokalowych pok. 12 (parter), tel. 81 4586085. Złożenie i rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne.
Postępowanie o przyznanie dodatku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub odmowie jego przyznania.

Ustawa o dodatkach

Akty wykonawcze do dodatków

Dokumenty niezbędne dla Urzędu Miasta Puławy:

Skip to content