Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

Na stronie internetowej:

 • mogą występować multimedia, które nie posiadają napisów,

 • mogą występować linki i elementy strony, w których brakuje nagłówków tekstowych lub opisów alternatywnych,

 • mogą występować elementy zawierające treść tekstową umieszczoną w formie skanu lub grafiki.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

 • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Stale dodajemy nowe elementy strony internetowej oraz poprawiamy i optymalizujemy już istniejące tak  aby spełniały odpowiednie standardy dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktów jest Marcin Chołuj, adres poczty elektronicznej sekretariat@opec.pulawy.pl Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu (81) 450 2020. Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba główna – ul. Księżnej Izabelli 6.

Siedziba OPEC Sp. z o.o. w Puławach mieści się przy ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy.
Do budynku można wejść od ul. Izabelli. Budynek posiada jedno wejście dla interesantów. Wejście znajduje się na poziomie gruntu i nie stanowi bariery dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia poczekalni pozwala osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego na swobodne poruszanie się w Biurze Obsługi. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem jest możliwość zaparkowania, nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie Spółki nie funkcjonuje elektroniczny tłumacz języka migowego. Pracownicy nie posiadają umiejętności komunikowania się przy pomocy języka migowego. Do obiektu Spółki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Sprawy są załatwiane :

w poniedziałki od 9.00 do 17.00

Od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00

 1. REC I – ul. Na Stoku 1

Rejon I mieści się przy ul. Na Stoku 1, 24-100 Puławy. Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą dziewięciostopniowe schody z poręczą, bez pochylni czy platformy.
W budynku nie ma windy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących. Parking jest ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie Spółki nie funkcjonuje elektroniczny tłumacz języka migowego. Pracownicy nie posiadają umiejętności komunikowania się przy pomocy języka migowego. Do obiektu Spółki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Sprawy są załatwiane:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Telefon : 81- 887-15-19.

 1. REC II – ul. Zygmunta Wróblewskiego 16 D

Rejon II mieści się przy ul. Wróblewskiego 16 D. Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia, prowadzą czterostopniowe schody z poręczą, brak pochylni, czy platformy.
W budynku nie ma windy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących. Parking jest ogólnodostępny z wyznaczonym miejscem dla niepełnosprawnych. W obiekcie Spółki nie funkcjonuje elektroniczny tłumacz języka migowego. Pracownicy nie posiadają umiejętności komunikowania się przy pomocy języka migowego. Do obiektu Spółki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Sprawy są załatwiane:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Telefon : 81-886-21-78.

 1. REC III – ul. Stanisława Staszica 1

Rejon III mieści się przy ul. Staszica 1. Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzi jeden stopień (schodek), brak platformy czy pochylni. W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W bliskiej okolicy znajduje się parking ogólnodostępny z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie Spółki nie funkcjonuje elektroniczny tłumacz języka migowego. Pracownicy nie posiadają umiejętności komunikowania się przy pomocy języka migowego. Do obiektu Spółki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Sprawy są załatwiane:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Telefon : 81-887-46-66.

 1. Dział Transportu i Zaopatrzenia oraz dział EiAKP – ul. 4-go Pułku Piechoty Wojska Polskiego 2.

Wstęp tylko dla pracowników.

 1. Magazyn – ul. Dęblińska 4 E

Wstęp tylko dla pracowników.

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 • Telefoniczny: (81)450 -20- 20 lub (81) 887-42-23.
 • E-mail: sekretariat@opec.pulawy.pl
 • Listowy: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy
Skip to content