Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych , umowy Spółki oraz Regulaminu.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki pod względem legalności, celowości i zgodności oraz zabezpieczenia interesów Wspólnika.

Skład Rady Nadzorczej Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  w Puławach powołanej na lata 2021 – 2024:
1. Bartosz Grzęda – Przewodniczący.
2. Marcin Misztal – Wiceprzewodniczący.
3. Tomasz Kufel – Wiceprzewodniczący.
4. Elżbieta Popławska – Członek.
5. Hubert Oleśkiewicz – Członek.
Rada Nadzorcza została powołana  Uchwałą Wspólnika Założyciela jednoosobowej Spółki gminy Miasto Puławy pod firmą: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach z dnia 21 czerwca 2021r.

Powołani do składu Rady Nadzorczej OPEC Sp. z o.o. w Puławach przez Wspólnika jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Puławy zgodnie z w/w uchwałą :
1. Elżbieta Popławska.
2. Bartosz Grzęda.
3. Marcin Misztal.

Powołanymi do składu Rady Nadzorczej  OPEC Sp. z o.o. w Puławach spośród załogi w wyniku tajnego głosowania :
1. Hubert Oleśkiewicz.
2. Tomasz Kufel.

Skip to content