Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Puławach jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością, której sposób organizacji, zarządzania oraz działania regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Handlowego oraz jej Umowa i Regulaminy.
Właścicielem 100% udziałów Przedsiębiorstwa jest Gmina Miasto Puławy.
Zgromadzenie Wspólników to najwyższy organ Spółki skupiający wszystkich właścicieli.
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy głownie:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podjęcie uchwał o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
 • udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • powołanie i odwołanie wybranych przez Zgromadzenie Wspólników członków Rady Nadzorczej,
 • decydowanie o założeniu lub przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej i organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej,
 • zatwierdzanie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki i Zarządu Spółki,
 • uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
 • określanie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zbycie, nabycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo też ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego albo zwrot dopłat,
 • połączenie z inną spółką lub utworzenie nowej spółki oraz rozwiązanie spółki,
 • wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki zobowiązań do świadczenia, którego wartość przekracza kwotę 1/5 kapitału zakładowego Spółki.

OPESp. z o.o. w Puławach jest firmą z wyłącznie polskim kapitałem.
Gmina Miasto  Puławy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest na przez Prezydenta Miasta Puławy lub osoby upoważnione.
Podstawowym aktem regulującym działalność Spółki jest Umowa Spółki Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Puławach , który określa nazwę Spółki, siedzibę, przedmiot, czas i obszar jej działalności.

Skip to content