Podłączanie do sieci

Podłączanie do sieci

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przyłączeniem obiektu do sieci cieplnej OPEC Sp. z o.o., prosimy o wypełnienie druku wniosku o wydanie warunków technicznych i dołączenie do niego wymienionych niezbędnych załączników. Wniosek należy złożyć w sekretariacie siedziby naszego przedsiębiorstwa na ulicy Księżnej Izabelli 6, pokój 7.

Wzory dokumentów do pobrania:

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny (w związku ze zmianami w prawie z dnia 12.07.2019 akceptowane będą tylko wypis z rejestru gruntów lub wypis z księgi wieczystej) wnioskodawcy do korzystania z obiektu, który jest przyłączany (wymagane).
 2. Podpisany przez Wnioskodawcę plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu z zaznaczonym pomieszczeniem węzła cieplnego, do którego dostarczone będzie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (zakres informacji określony w punkcie B wniosku o przyłączenie) (wymagane).
 3. Wyciąg z rejestru KRS ( zakres informacji określony w punkcie A.3 wniosku o przyłączenie) lub dowód osobisty do wglądu na miejscu w siedzibie OPEC Sp. z o.o. w Puławach. Prosimy nie przesyłać kserokopii dokumentów tożsamości (wymagane).
 4. Informacja o wynikach audytu energetycznego (zakres informacji określony w punkcie B 6 wniosku o przyłączenie) (niewymagane).
 5. Harmonogram poboru mocy na cele technologiczne (zakres informacji określony w punkcie B 4 wniosku o przyłączenie) (niewymagane).
OPEC Puławy  w terminie 30 dni od momentu otrzymania właściwie wypełnionego i kompletnego wniosku (wypełniony druk wniosku + załączniki 1 i 2 j.w.) określi warunki techniczne przyłączenia   do sieci cieplnej, które zachowują ważność przez 2 lata. Warunki te określają wymagania wobec przyłącza, węzła cieplnego i instalacji odbiorczych,  które mają być przyłączone do miejskiej sieci cieplnej. Wraz z warunkami technicznymi przedstawiamy projekt umowy przyłączeniowej określający obowiązki stron.

Umowa przyłączeniowa określa obowiązki stron w zakresie terminów i czynności przyłączeniowych w zakresie:

 • opracowania dokumentacji technicznej,
 • geodezyjnej obsługi inwestycji,
 • udostępnienia terenu,
 • wykonania przyłącza,
 • przygotowania pomieszczenia węzła cieplnego,
 • odbioru inwestycji,
 • wykonania węzła cieplnego,
 • odbioru i uruchomienia węzła cieplnego,
 • oraz inne wynikające z interesu stron.
 Dopiero w momencie podpisania przez strony umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej można rozpocząć czynności związane z projektowaniem i podłączaniem obiektu do sieci.
Przez cały czas możecie się Państwo konsultować w sprawach dotyczących wydania warunków bezpośrednio z Działem Technicznym (numer telefonu 81 887-42-23 wew. 113 lub 114) lub Głównym Inżynierem ds. Technicznych (wew. 106).
Skip to content