I pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż sprzętu – ZAKOŃCZONY

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Puławach, ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy

ogłasza I pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż:

LP. MARKA/MODEL ROK CENA WYWOŁAWCZA WADIUM
1. TOKARKA TUE 30 1965 2 400,00 zł

/brutto/

240,00zł
2. PRASA BALANSOWO-ŚRUBOWA YB3 1970 1 275,00 zł

/brutto/

125,00zł

 

Wyżej wymienione przedmioty można oglądać w siedzibie OPEC Sp. z o.o. w Puławach, ul. Izabelli 6 w dni robocze do 11 maja 2023 roku w godz. 800-1400.

Wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu na rachunek OPEC Sp. z o. o.:

Lubelski Bank Spółdzielczy

Nr  04 8741 0004 0080 4709 2000 0010

w terminie do dnia 19 maja 2023 r. do godz. 1400

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu.

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie została wybrana lub którego została odrzucona, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Wadium nie podlega zwrotowi gdy oferent, którego ofertę wybrano, uchyli się od zawarcia umowy.

Oferta pisemna powinna zawierać:

  • dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania) PESEL, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę, NIP oraz wypis z właściwego rejestru lub pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione,
  • dokument potwierdzający wniesienie wadium przez oferenta,
  • oferowaną cenę – nie niższą od ceny wywoławczej,
  • oświadczenie oferenta, że znany jest mu stan techniczny kupowanego przedmiotu
    i z tytułu ewentualnych ukrytych wad nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do OPEC Sp. z o.o.,
  • oświadczenie oferenta, że są mu znane niniejsze warunki postępowania przetargowego i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

–     podpis  oferenta lub osoby upełnomocnionej do reprezentowania oferenta.

 

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferty na zakup przedmiotu/przedmiotów, wymienionego/wymienionych w ogłoszeniu należy złożyć w sekretariacie  OPEC Sp. z o.o. w Puławach, ul. Izabelli 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2023 r., do godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie OPEC Sp. z o.o. w Puławach, ul. Izabelli 6, sala konferencyjna w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 1215.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób:

 

OPEC Sp. z o.o. w Puławach

ul.Izabelli 6

24-100 Puławy

PRZETARG – / wpisując, którego sprzętu dotyczy /

Wszelkie koszty transakcji związane ze sprzedażą obciążają oferenta.

Osobą upoważnioną przez OPEC Sp. z o.o. do kontaktowania się z oferentami w sprawie:

– ustalenia terminu oględzin, przekazania oferentom regulaminu i warunków przetargu jest Pan Błażej Liszka tel. 601 165 528.

OPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Skip to content