Z przyjemnością informujemy, że Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach pozyskało środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pod nazwą „Optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zasilającej mieszkańców Puław poprzez digitalizację infrastruktury ciepłowniczej”.

Całkowity koszt realizacji projektu szacowany jest na 9 224 697,00 zł. Kwota dotacji wynosi do 3 748 650,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), natomiast kwota pożyczki z NFOŚiGW wynosić może do 3 748 650 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

Celem głównym projektu jest wprowadzenie digitalizacji do sieci ciepłowniczej w celu zoptymalizowania jej funkcjonowania, poprawy efektywności dystrybucji ciepła oraz podniesienia jakości powietrza w Puławach. Planowane zadania obejmują zakup i wdrożenie oprogramowania, modernizację węzłów z telemetryzacją, instalację odnawialnych źródeł energii, modernizację komór wraz z telemetryzacją, zakup serwerów i licencji, a także zarządzanie projektem, informację i promocję.

Projekt będzie realizowany w 923 lokalizacjach, z czego 726 to węzły będące własnością miasta, a 197 to węzły będące własnością podmiotów prywatnych. W ramach inwestycji przewidziany jest także montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 6 kW każda na węzłach grupowych: W-1 ul. Na Stoku 1 w Puławach i W-2 ul. Władysława Sikorskiego 2 w Puławach.

Oczekiwane efekty ekologiczne projektu obejmują oszczędność energii cieplnej na poziomie 10 298,00 GJ/rok, redukcję emisji CO2 o 962,00 MG/rok oraz obniżenie zużycia energii cieplnej (końcowej) o 10 596,00 GJ/rok.

Przedsięwzięcie planowane jest na 5 lat, a dzięki digitalizacji licznych elementów systemu ciepłowniczego, będzie możliwe precyzyjne dostosowanie parametrów pracy sieci do bieżących potrzeb odbiorców końcowych.

Zrealizowanie tego zadania zapewni naszym wszystkim klientom, znacznie wyższy komfort użytkowania ciepła oraz niższe rachunki za ciepło dzięki podniesieniu efektywności pracy sieci ciepłowniczej w mieście Puławy.