OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w PUŁAWACH

Ogłasza przetarg ofertowy pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ulicy Kochanowskiego 16A w Puławach o powierzchni 183,8 m2 wraz z siedmioma miejscami parkingowymi. Powyższy lokal przeznaczony jest pod działalność usługowo-handlową nieuciążliwą dla otoczenia.


Lokal użytkowy o powierzchni 183.8 m2 usytuowany jest na parterze budynku. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.


Cena wywoławcza czynszu najmu :

  • Lokal – 3.000,00 zł + VAT (miesięcznie),
  • Parking – 350,00 zł + VAT (miesięcznie).

Najemca lokalu użytkowego będzie opłacał czynsz najmu, według zaoferowanej  stawki miesięcznej powiększonej o 23% VAT.

Stawka  czynszu podlega podwyższeniu co roku, w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia Wynajmującego, w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający zmianę obwieszczonego przez Prezesa GUS.

Poza czynszem najmu najemca uiszcza podatek od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną , wodę i ścieki na podstawie wskazań podliczników. Najemca we własnym zakresie podpisuje umowę na odbiór nieczystości stałych.

Czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 15-tego dnia każdego miesiąca.

Wydatki poniesione przez najemcę na potrzeby przystosowania lokalu do wymogów prowadzonej działalności nie podlegają rozliczeniu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 335,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć złotych) na konto OPEC Sp. z o.o. w Puławach Nr 04 8741 0004 0080 4709 2000 0010.

Wadium należy wnieść w terminie do 31 sierpnia 2023 roku.

Za dokonanie wniesienia wadium  uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy OPEC Sp. z o.o. w Puławach. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu. W przypadku gdy uczestnik przetargu,  który przetarg wygrał  uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.


Oferty  należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG – NAJEM NIERUCHOMOŚCI” do dnia 01.09.2023r. godz. 12:00 w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach ul. Izabelli 6 (Sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2023r. o godz. 12:15 w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach ul. Izabelli 6.


Najem nie może nastąpić za cenę niższa niż podana w ogłoszeniu cena wywoławcza.

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu  można uzyskać pod numerem tel. 81 450 20 40, na stronie internetowej http://opec.pulawy.pl oraz bezpośrednio w siedzibie spółki.