Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
tel. 81 450 20 11
kom: 695-616-216

FAQ

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Węzeł cieplny to zespół urządzeń i instalacji, których zadaniem jest zmiana rodzaju i parametrów nośnika ciepła. Zmianie ulegają temperatura i ciśnienie czynnika grzewczego. W skład węzła cieplnego wchodzą urządzenia służące do regulacji ilości ciepła dostarczanego do odbiorcy. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda dostarczana rurociągami ze źródła ciepła do nieruchomości odbiorcy. Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden budynek nazywany jest grupowym węzłem cieplnym.

Schemat systemu ciepłowniczego:

 

Konieczność zamawiania mocy cieplnej przez każdego odbiorcę wynika z przepisów ustawy Prawo Energetyczne i rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Określenie mocy zamówionej pozwala prowadzić prawidłową i racjonalną gospodarkę energetyczna zarówno dystrybutorowi, jak i odbiorcy. Ważnym elementem jest określenie prawidłowej wielkości mocy zamówionej, gdyż konsekwencją zbyt małej mocy może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej. W przypadku przekroczenia przez odbiorcę zamówionej mocy cieplnej określonej w umowie sprzedaży ciepła odbiorca zostaje obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu

Ceny i stawki opłat składające się na taryfę przedsiębiorstwa energetycznego zatwierdza i kontroluje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który jest częścią administracji państwowej. Taryfę opłat przygotowuje przedsiębiorstwo energetyczne (OPEC Sp. z o.o.) i przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia. Prezes URE, reprezentując interesy odbiorców, godzi oczekiwania ich oraz sprzedawców. Organ ten równoważy interesy przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, nie preferując jednak żadnej ze stron. Ustawowym zadaniem Prezesa URE jest dbałość o zrównoważony rozwój kraju, bezpieczeństwo energetyczne, oszczędne i racjonalne użytkowanie paliw i energii, rozwój konkurencji, przeciwdziałanie negatywnym skutkom naturalnych monopoli. Przy wydawaniu decyzji musi on uwzględniać wymogi ochrony środowiska i respektować powszechnie obowiązujące prawo.

Początek sezonu grzewczego (wrzesień-październik) i jego koniec (marzec-kwiecień) to w ciepłownictwie tzw. okresy przejściowe. Charakteryzują się one dużymi dobowymi różnicami temperatur zewnętrznych – w nocy kilka stopni, a nawet przymrozki, a w dzień, gdy świeci słońce, temperatura sięga 20 oC. W takiej sytuacji dobrodziejstwem stają się urządzenia do automatycznej regulacji w węźle cieplnym (tzw. automatyka pogodowa), które dbają o to, aby do mieszkań docierała o każdej porze doby tylko taka ilość ciepła, jaka jest rzeczywiście potrzebna. Jest to z pewnością najrozsądniejsze rozwiązanie, szczególnie w sytuacji, kiedy płacimy za rzeczywiście zużyte ciepło.

Wyżej opisany stan pracy grzejnika jest jak najbardziej poprawny, a wręcz pożądany, ponieważ dowodzi faktu, że właściwie działają zamontowane na nim zawory termoregulacyjne i automatyka pogodowa zainstalowana na węźle cieplnym. Głowica zaworu, mierząc temperaturę w pomieszczeniu, pozwala na doprowadzenie do grzejnika takiej ilości nośnika ciepła, by uzyskać żądaną temperaturę. Jeśli chcemy, żeby grzał cały grzejnik, wystarczy w mroźne dni odkręcić głowicę na maksymalne nastawy. Musimy jednak w takim przypadku liczyć się ze zwiększonymi opłatami za ciepło.

Jest to objaw „zapowietrzenia” grzejnika. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym Rejonem Ciepłowniczym, który zajmuje się konserwacją instalacji wewnętrznej. W przypadku, gdy nasza firma nie prowadzi konserwacji, należy usterkę zgłosić do administracji budynku.

Jest to spowodowane troską  przedsiębiorstwa o ograniczenie wysokości rachunków za ciepłą wodę naszych klientów. W godzinach, gdy bardzo mało osób korzysta z ciepłej wody, wyłączana jest cyrkulacja ciepłej wody. Dzięki temu mniejsze jest zużycie ciepła do jej podgrzania, a, co za tym idzie, jej koszt staje się mniejszy i w efekcie tego opłata wynikająca z rozliczenia ciepła jest dla odbiorcy niższa.

Podzielniki kosztów, jak sama nazwa wskazuje, nie są licznikami energii cieplnej. Służą jedynie do jej proporcjonalnego podziału między użytkowników opomiarowanych jednym licznikiem. Ważne jest zatem to, że u wszystkich mieszkańców danego bloku zastosowana jest jednakowa reguła montażu, co znaczy,  że podzielniki znajdujące się na takich samych grzejnikach znajdują się  na jednej wysokości i w tej samej odległości od zaworu termoregulacyjnego. Zamontowanie podzielnika w górnej części grzejnika powoduje, że jego wskazania wiarygodnie oddają korzystanie odbiorcy z ciepła, bo właśnie  ta część grzejnika podlega największym wahaniom temperatur, więc jej temperatura jest najbardziej miarodajna dla prowadzenia rozliczeń.

Sezon grzewczy definiowany jest jako okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Oznacza to, że na pisemny wniosek klientów (w budynkach wielorodzinnych – zarządców) OPEC Sp. z o.o. rozpoczyna dostawę ciepła. Zakończenie sezonu grzewczego następuje na takich samych zasadach.

W budynkach oddanych do użytku po 15 grudnia 2002 r. instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C, jednak nie wyższej niż 60°C. We wszystkich wcześniej oddanych do użytku budynkach instalacja ciepłej wody winna zapewnić parametry 45°C – 50°C w punktach czerpalnych.

W tym wypadku można rozważać kwestię założenia automatyki pogodowej lub automatyki pokojowej, która umożliwia programowanie zadanej temperatury w pomieszczeniu i pozwala na optymalne zużycie ciepła. Zastosowanie automatyki wpływa zarówno na poprawę komfortu cieplnego w budynku,  jak i  sprzyja racjonalnemu zużyciu energii cieplej. Modernizację węzła można przeprowadzić na koszt wnioskodawcy.

Tak, chętnie doradzimy naszym klientom w kwestiach eksploatacji, modernizacji i remontu węzła. Odbiorca może nam zlecić wykonanie wszelkich usług związanych z ciepłownictwem. Naszym celem jest kompleksowa obsługa odbiorcy ciepła, a co za tym idzie oferowanie wszelkich usług związanych z ogrzewaniem. Przeprowadzamy również remonty i modernizacje urządzeń ciepłowniczych.

Automatyka pogodowa to zespół urządzeń sterujących dostawami ciepła do budynku lub budynków mieszkalnych. Bezobsługowa automatyka pogodowa węzła cieplnego reguluje dostawy ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej. Jeśli temperatura na zewnątrz budynku spadnie poniżej określonego poziomu, wówczas następuje automatyczne uruchomienie dostawy ciepła do mieszkań. Jeżeli temperatura zewnętrzna wzrośnie, wówczas automatyka pogodowa automatycznie odcina dopływ ciepła. Urządzenia automatyki pogodowej funkcjonują podczas trwania sezonu grzewczego i przez cały czas reagują na zmiany temperatury zewnętrznej, regulując ilość ciepła dostarczanego do budynku.