Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach pozyskała dotację z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności na realizację projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy”. Umowa w tej sprawie została podpisana 25 lutego 2019 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach Projektu zostanie wybudowane 0,865 km sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączeniem do nowej hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Lubelskiej.  Przy ulicy Wróblewskiego w miejscu węzła grupowego powstanie 20 nowoczesnych węzłów indywidualnych i zostanie przebudowana sieci na długości 0,694 km.

Celem projektu jest:

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowane na poziomie 2 355,04  GJ/rok,
  • redukcja emisji pyłów – 0,01 Mg/rok,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 203,92 tony równoważnika CO2.

Dodatkowe korzyści wynikające z realizacji Projektu to poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do odbiorców, a także poprawa stanu jakości powietrza w Puławach.

Całkowity koszt realizacji projektu (brutto):                                                                                                                                    5 600 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:        1 705 045,00 PLN

Współfinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW:                                                                                                                     2 273 657,00 PLN

Realizacja projektu inwestycyjnego – 09.04.2019 r.

OPEC Sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy”. W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace na terenie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lubelskiej. Przyłącze do hali wykonywane jest w technologii rur preizolowanych o średnicy fi 125.

Realizacja projektu inwestycyjnego – 10.05.2019 r.

W dalszym ciągu trwają prace nad realizację projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy”.

Jak wiadomo infrastruktura miejska często stawia spore ograniczenia związane z instalacją nowych systemów rurociągów. Podobną przeszkodą są trasy szybkiego ruchu czy drogi lokalne, pod którymi trzeba przeprowadzić nowy rurociąg. Dlatego, aby nie utrudniać mieszkańcom ruchu na terenie budowy przy ul. Lubelskiej zostały zastosowane metody bezwykopowe. Dzięki takim metodom można przyspieszyć proces przebijania się i zaoszczędzić środki związane z koniecznością zrywania nawierzchni. W dwóch miejscach zostały wykonane przeciski pod jezdnią, dzięki którym nie było konieczności wyłączania drogi z ruchu.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach pozyskało pożyczkę na współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przedsięwzięcia pod nazwą ”Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy” w wysokości 2 273 657,00 zł, celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta.

Zakończenie budowy przyłącza cieplnego do hali widowiskowo-sportowej

W lipcu zakończono prace przy budowie przyłącza sieci cieplnej do nowo budowanej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lubelskiej. Wykonany w całości odcinek włączono w istniejącą sieć cieplną przy ul.Słowackiego i zakończono zaworami odcinającymi w budynku hali. Działki zajęte na czas trwania robót zostały odtworzone i oddane protokolarnie ich właścicielom. Pozytywnie również został przyjęty w Nadzorze Budowlanym komplet dokumentów związanych z zakończeniem prac. Dodatkowo przy ul. Lubelskiej ustawiono dwie tablice informacyjne.

Realizacja projektu inwestycyjnego na os. Wróblewskiego – 10.05.2021 r.

W dniu 10.05.2021 r. OPEC Sp. z o.o. w Puławach rozpoczęła realizacje drugiego projektu inwestycyjnego pt. Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy”, Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021.
Obszar modernizacji sieci  w 2021 roku dotyczy budynków wielolokalowych przy ulicy:
Wróblewskiego 16A, 16B, 16C, 16D, 14, 12, 12A, 10, 10A, 10B
Kusocińskiego 7, 5, 5A, 3, 3A, 1, 1A
w rejonie ulic: Wróblewskiego, Prusa, Kusocińskiego w Puławach.

W ramach projektu zlikwidowany zostanie węzeł  grupowy, a  powstanie 20 nowoczesnych  węzłów indywidualnych oraz zostanie przebudowana sieć na długości  ok. 0,7 km.  W związku z prowadzonymi pracami możliwe są chwilowe przerwy w dostawie ciepłej i zimnej wody, utrudnienia w komunikacji osiedlowej oraz jak już można zauważyć brak nasadzeń i zieleni – do momentu jej rekultywacji.

Realizacja projektu inwestycyjnego na os. Wróblewskiego – 19.08.2021 r.

W dalszym ciągu trwają prace w terenie na osiedlu Wróblewskiego  w celu realizacji projektu inwestycyjnego. Do dnia dzisiejszego  większość budynków objętych projektem udało się  wyposażyć  w indywidualne węzły. W czasie prac związanych z wymianą  sieci  na nowoczesne rury preizolowane nasze przedsiębiorstwo musi zdemontować istniejącą nawierzchnie, wykopać, wymienić,  a następnie rekultywować teren. Prace  prowadzone są głównie metodą otwartego wykopu. Zbliżamy się do ostatniego etapu programu – do podłączenia zostały już tylko budynki przy ul. Kusocińskiego 5, 5A i 7 oraz rekultywacja terenu w obszarze  budynków.

Zakończenie modernizacji sieci na osiedlu Wróblewskiego

Pod koniec października Spółka zakończyła modernizację sieci ciepłowniczej. Prace nad projektem na osiedlu Wróblewskiego  rozpoczęły się na początku  stycznia 2021 roku, kiedy to pracownicy firmy OPEC przystąpili do prac związanych z prefabrykacją węzłów cieplnych. 10 maja 2021 roku Spółka  przystąpiła do prac w terenie. Stare rury w izolacji z waty szklanej zastąpiono nowoczesnymi rurami preizolowanymi. System preizolowanych rur to izolacja z pianki poliuretanowej, która w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła.

Prace  prowadzone były głównie metodą otwartego wykopu. Pod ulicami wymiany dokonano  metodą bezwykopową, zamiana rur została wykonana przy wykorzystaniu istniejących  tras sieci kanałowej. Dzięki temu nawierzchnia nie  została naruszona, a prace nie wymagały zatrzymania ruchu na drogach. Roboty branżowe Spółka wykonała własnymi siłami, posiada wykwalifikowanych  pracowników zatem nie było konieczności zlecania prac podwykonawcom. W pracach brało udział około 30 pracowników firmy OPEC Sp. z o.o. W miejsce usuniętej roślinności zostały  wykonane nasadzenia kompensacyjne.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach informuje, iż w związku z realizacją powyższego Projektu funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

Realizacja robót przy ul. Kraszewskiego 7 i 5 oraz Słowackiego 20 i 22.

W ramach projektu nastąpiło rozbicie węzła grupowego i powstało 4 nowe węzły indywidualne przy ulicy Kraszewskiego 7 i 5 oraz Słowackiego 20 i 22.

Wybudowano również 85,3 m sieci ciepłowniczej oraz zmodernizowano odcinek o długości 34,3m.

30.11.2022  realizacja całego Projektu 1 została zakończona.

Osiągnięte wskaźniki: Spadek emisji pyłów [Mg/rok] – 0,01

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 272,88

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [GJ/rok] – 3151,41

Tablica umieszczona na ulicy Kraszewskiego 7 w Puławach.