Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Aktualności

Nowy BIULETYN  Polecamy lekturę. 
CZYTAJ WIĘCEJ
Jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej, Islandia jest ewenementem na tle innych europejskich krajów. Praktycznie całość swojego zapotrzebowania zaspokaja z […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Ogrzewam mieszkanie, a nie planetę Wyobraź sobie miasto, w którym codziennie oddychasz czystym powietrzem. Parki i place zabaw pełne są […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Budu­jąc lub moder­ni­zu­jąc budy­nek, pro­jek­tanci i przy­szli zarządcy stają przed wybo­rem spo­sobu jego ogrze­wa­nia i zapew­nie­nia cie­płej wody. Dowiedz się, […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Często podczas pierwszych mrozów okazuje się, że nasze domy nie są na to przygotowane. Instalacja grzewcza to jeden z ważniejszych […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Systemem ciepłowniczym nazywamy sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Każdy system […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja Dostawcy cie­pła sys­te­mo­wego dbają o świa­do­mość naj­młod­szych w kwe­stii eko­lo­gii. Z tego względu pro­wa­dzą dzia­ła­nia edu­ka­cyjne w przedszkolach i […]
CZYTAJ WIĘCEJ